دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : جواد   رزمی

پست الکترونیکی : javadrazmi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : بیماری شناسی گیاهی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

سمت اجرایی در دانشگاه : عضووبورسیه گروه گیاه پزشکی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/02/01

جواد رزمی

جواد رزمی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : مربی بورسیه

^